Reklamačný formulár
Internetového obchodu www.sashe.sk/atelierobjectora a www.atelierobjectora.sk


KON.cept s. r. o.
Hollého 1843/12 927 05 Šaľa
IČO 51240891
DIČ 2120648288
Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41294/T
kontaktná osoba: Mgr. art. Mária Javorková
Email: atelier@objectora.sk
Tel.č. +421902842799


Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:


Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe/faktúry, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V .................................... dňa: …………………

 


............................................
Podpis zákazníka

 

 

 

 

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť aj na tomto odkaze:

 https://data.sashe.sk/text_items/2021/08/23/286602/U/R34522_286602_20210823_77626.docx