FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Internetového obchodu www.sashe.sk/atelierobjectora a www.atelierobjectora.sk
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: KON.cept s. r. o.
Hollého 1843/12 927 05 Šaľa
IČO 51240891
DIČ 2120648288
Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41294/T
kontaktná osoba: Mgr. art. Mária Javorková
Email: atelier@objectora.sk
Tel.č. +421902842799
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :


– Dátum objednania/dátum prijatia*:– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 .......................................

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.
 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť aj na tomto odkaze:

https://data.sashe.sk/text_items/2021/08/23/286602/U/R34523_286602_20210823_65807.docx